-->

இப்போது அவரது மரணம்தான் அவரை ஞாபகப்படுத்தியிருக்கிறது

மகாத்மாவின் கைத்தடி கேட்கும் ஒரு கேள்வி

சலனமற்ற அமைப்பின் மீது சரியான அளவில் தொடுக்கும் தாக்குதல்கள்

இந்தக் கவிதைகள் உங்களை என்ன செய்கின்றன?

டைட்டானிக்

அடுக்கு மாடி வீடுகள்

எழுத்தாளர் ஜெயகாந்தனுக்கு பத்மபூஷன் விருது!

ஷேம்... ஷேம்... பப்பி ஷேம்!

யாருக்காக மணி அடிக்கிறது

சொந்த மண்ணும், சொந்தக் கால்களும்

கிருஷ்ணச் சக்கரம்

தலைவரின் தலைகள்!

ஒரு உலகம் ஒரு வீடு

சேகுவேரா (அமெரிக்க உளவுத்துறையின் ரகசியக் குறிப்புகளின் பின்னணியில்) - 10ம் அத்தியாயம்

பட்டாம் பூச்சியின் சிறகசைப்பில் இரு கவிதைகள்

பெண் மொழி

சேகுவேரா (அமெரிக்க உளவுத்துறையின் ரகசியக் குறிப்புகளின் பின்னணியில்) - 9ம் அத்தியாயம்

மின்சாரம் சுருட்டிய பறவைகள்

சேகுவேரா (அமெரிக்க உளவுத்துறையின் ரகசியக் குறிப்புகளின் பின்னணியில்) - 8ம் அத்தியாயம்