2020 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி

வாழ்க பெண் குழந்தைகளே!

"உடைந்த முட்டையும் தலையெட்டிப் பார்த்த டைனசரும்”