-->

"உடைந்த முட்டையும் தலையெட்டிப் பார்த்த டைனசரும்”

அவர்கள் அப்படித்தான்

ஆறரை வருடங்கள் கழித்து....