-->

“அப்பா, நீங்க ஃபெயிலா?”

“அந்த அண்ணன் நல்லா இருக்கணும்”

விமர்சனங்கள் : “வார்த்தைகளைக் கொட்டாதீர்கள்”