-->

கிளிஞ்சல்கள் பறக்கின்றன (கவிதைத் தொகுப்பு)

பெருவெளிச் சலனங்கள் (வலையுலகில் அனுபவங்களின் தொகுப்பு)

மரப்பாச்சியின் சில ஆடைகள் (சிறுகதைத் தொகுப்பு)

மாதங்களில் அவர்கள் மார்கழி!

மாதவராஜ் பக்கங்கள் - 18

சென்னை புத்தகக் கண்காட்சியில் ’பூக்களிலிருந்து புத்தகங்கள்’!

பேயரசு செய்தால் பிணம் தின்னும் சாத்திரங்கள்

அணைக்க முடியாத நெருப்பு!

முடியாத ஒரு பெருந்துயரத்தின் கதை

பூக்களிலிருந்து நான்கு புத்தகங்கள்!