-->

ஆக்கங்கள்

போதிநிலா

 • போதி நிலா
  • ஒரு உலகம் ஒரு வீடு
   • உயிரோட்டம்
    • ஒரு மாவீரனின் கதை.
     • இருட்டு வெளிச்சம்
      • வெயில்
      • ஞானப்பால்
       • கிடா நாற்றம்
        • மண்குடம்
         • இன்று வந்தவள்
          • இன்னும் கிளிகள்
           • பொய்யாய்... பழங்கதையாய்..
            • புகை நடுவினிலே
            • “ம்மா.... ம்மா”
            • இராஜ குமாரன்

            • முதல் அத்தியாயம்
            • இரண்டாம் அத்தியாயம்
            • முன்றாம் அத்தியாயம்
            • நான்காம் அத்தியாயம்
            • .ஐந்தாம் அத்தியாயம்
            •  ஆதலினால் காதல் செய்வீர்
             சேகுவேரா
            • மார்க்ஸின் பயணம் (என்றென்றும் மார்க்ஸ் - 1ம் அத்தியாயம்)
            • காலத்தின் முதல் கேள்வி
             • காலத்தின் இரண்டாம் கேள்வி
              • காலத்தின் மூன்றாம் கேள்வி 
               • காலத்தின் நான்காம் கேள்வி
                • காலமாகி மார்க்ஸ் இருக்கிறார்
                 • காலத்தின் பயணம்
                 • என்றென்றும் மார்க்ஸ்
                  காந்தி புன்னகைக்கிறார்


                 • 1ம் அத்தியாயம்
                 • 2ம் அத்தியாயம்
                 • 3ம் அத்தியாயம்
                 • 4ம் அத்தியாயம்
                 • 5ம் அத்தியாயம்
                 • 6ம் அத்தியாயம்
                 • 7ம் அத்தியாயம்
                 • 8ம் அத்தியாயம்
                 • மனிதர்கள்
                  உலகங்கள்
                  நாடுகள்
                  மனிதர்கள் நாடுகள் உலகங்கள்
                  வீர சுதந்திரம்
                  இந்திய சுதந்திரம்
                  சொற்சித்திரங்கள்
                  குருவிகள் பறந்துவிட்டன